Bản đồ cảnh báo ứng phó cho các khu vực nghiên cứu chi tiết


MỘT SỐ KHU VỰC CẦN CẢNH GIÁC TRONG 24 GIỜ TỚI


Tỉnh Huyện Risk3h Risk12h Risk24h Risk48h
Yên Bái tp Yên Bái tp Yên Bái Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái tp Yên Bái tp Yên Bái Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái tp Yên Bái tp Yên Bái Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái tp Yên Bái tp Yên Bái Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Sơn Tịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Pín Pé, Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Pín Pé, Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Đồng Đắc, Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Đồng Đắc, Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Đồng Đắc, Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Văn Chấn Đồng Đắc, Cát Thịnh Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Mù Cang Chải TT Mù Cang Chải Cao Rất cao Trung bình Không
Yên Bái Mù Cang Chải Mồ Dề Cao Rất cao Trung bình Không
Sơn La tp Sơn la tp Sơn la Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La tp Sơn la tp Sơn la Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La tp Sơn la tp Sơn la Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Yên Châu Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Nà Pản, Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Nặm Ún, Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Sơn La Yên Châu Nặm Ún, Chiềng Đông Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Rịa, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Rịa, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Rịa, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Thín, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Rịa, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Minh Tiến, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Thín, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Bản Thín, Bản Rịa Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Xuân Minh Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Xuân Minh Thấp Thấp Thấp Không
Hà Giang Quang Bình Yên Bình Thấp Thấp Thấp Không

TIN TỨC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI


Báo cáo

Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2022.

Tin tức cảnh báo

Bản tin cuối cùng về cơn bão số 5.

Chia sẻ kinh nghiệm về PCTT

0 Kinh nghiệm về PCTT.

Báo cáo

Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2022.

CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐTĐL.CN 78.21